OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci automatu do okleinowania w celu produkcji innowacyjnego okna z okleiną z naturalnego forniru w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0115/17.

 
 
 
Załączniki:
 
     1. Zapytanie ofertowe nr 3A / OD / DST / 18.
 
     2 . Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
     3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 
     4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.