Zapytanie Ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DĘBÓW”

Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

Data publikacji 20.05.2016r – dodał administrator

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wytycznymi wzakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EuropejskiegoFunduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Okna Dębów Rafał Prucnal zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelubiznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIAKONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DĘBÓW” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramachProgramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Załączniki :

zapytanie ofertowe

zał.nr1 – Wzór formularza ofertowego

Zał. nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań

Zał. nr 3 – Wzór dokumentu Plan realizacji usługi

Zał. nr 4 – Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie

Zał. nr 5 – Zakres minimalny umowy warunkowej z wykonawcą usług doradczych

Zał. nr 6 – Standard tworzenia modelu internacjonalizacji

Zał. nr 7 – Wzór oświadczenia osób dedykowanych

Data publikacji 09.05.2016r – dodał administrator