Informacje o wynikach postępowania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci centrum obróbczo-tnącego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW POPRZEZ INWESTYCJĘ W INNOWACYJNĄ PRODUKCJĘ STOLARKI OKIENNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0305/17.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.