Zapytanie Ofertowe 09.10.2017

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Mirocin 382, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbczo-tnącego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKNA DEBOW POPRZEZ INWESTYCJĘ W INNOWACYJNĄ PRODUKCJĘ STOLARKI OKIENNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0305/17.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1_Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym